Takahashi TOA 130 F on AP 1200 mount Celestron C-14
  TAK 130 F on Atlas EQ mount