Takahashi TOA 130 F on AP 1200 mount  
 
Celestron C-14