Takahashi TOA 130 F on AP 1200 mount    
   
Celestron C-14    
   
Takahshi Sky 90 APO    
   
  xxxx xxxx